Egzaminy

Egzaminy Teoretyczne

Egzaminy z wiedzy teoretycznej (moduły) przeprowadzane są według zaplanowanego harmonogramu.

Egzaminowany zobowiązany jest zgłosić mailowo lub telefonicznie fakt uczestnictwa w egzaminie na dwa dni przed danym egzaminem na adres mto@zsm.resman.pl lub tel.533 335 207

Egzaminowany jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami przeprowadzania egzaminu i ich bezwzględnego przestrzegania. (opis zasad poniżej).

Każdy egzamin modułowy zawiera odpowiednią liczbę pytań testowych (ewentualnie opisowych) oraz określony czas trwania. Szczegółowe informacje dotyczące liczby pytań oraz czasu trwania znajdują się tutaj.

Cennik egzaminów modułowych (zgodny z ULC):

 • egzamin modułowy pierwszy – 210 zł
 • egzamin modułowy poprawkowy – 315 zł

Wpłaty za egzamin należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

92 1020 4391 0000 6502 0144 9172
Zespół Szkół Mechanicznych im. gen.Władysława Andersa
35-078 Rzeszów, ul.Hetmańska 45A
w tytule wpłaty: imię i nazwisko, data egzaminu, numer modułu
przykład: Jan Kowalski, 22-01-2015, M4

Zasady przeprowadzania egzaminów:

 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie dowodu potwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty opłaty za dany egzamin. Dowód wpłaty można przesłać mailem wcześniej przy zgłoszeniu faktu udziału w danym egzaminie.
 • wszystkie rzeczy (telefony komórkowe, kalkulatory, plecaki, torby, itp.)  egzaminowany składa w wyznaczonej części sali – przy sobie można posiadać wyłącznie, dokument tożsamości, dowód wpłaty oraz przybory do pisania !!
 • Egzaminowany wypełnia oświadczenie o podejściu do egzaminu. Oświadczenie można wydrukować i wypełnić wcześniej. Do pobrania tutaj.
 • Egzaminowany wypełnia kartę egzaminacyjną – warunkiem ważności karty egzaminacyjnej jest czytelne jej wypełnienie oraz złożenie podpisów we wszystkich miejscach do tego przeznaczonych.
 • Egzaminowanemu nie wolno korzystać z pomocy technicznych oraz w jakikolwiek sposób kontaktować się z innymi zdającymi lub osobami z zewnątrz. Zabronione jest posiadanie przy sobie telefonów lub urządzeń rejestrujących.
 • Test jest testem jednokrotnego wyboru – odpowiedzi należy zaznaczać na odwrocie karty egzaminacyjnej wyraźnie i czytelnie – zapiski na kartach z pytaniami nie będą brane pod uwagę.
 • Liczba pytań testowych i ewentualnie opisowych oraz czas na rozwiązanie jest różny w zależności od modułu oraz kategorii.
 • Po skończonym teście egzaminowany zwraca wszystkie karty, jakie otrzymał podczas egzaminu, włącznie z zestawem pytań.
 • Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi. Wyniki są najczęściej dostępne następnego dnia roboczego.

W przypadku niezaliczenia danego modułu, można podjąć kolejną próbę zaliczenia tego modułu dopiero po upływie 90 dni od dnia, w którym odbywał się egzamin, z wyjątkiem przypadku odbycia dodatkowego szkolenia w zatwierdzonej MTO, która prowadzi kurs doszkalania w zakresie niezaliczonych obszarów z danego modułu, kiedy to można podjąć próbę zaliczenia niezdanego modułu po upływie 30 dni. Po trzech niezaliczonych próbach z danego modułu obowiązuje 12 miesięczna przerwa w podchodzeniu do danego modułu.
W przypadku nie zaliczenia jednej z części egzaminu (test lub opis) ponownie zdaje się tylko nie zaliczoną część.
Słuchacz, który korzystał z niedozwolonych pomocy, sprzętu niedozwolonego lub kontaktował się z innymi egzaminowanymi podczas egzaminu sprawdzającego wiedzę podlega dyskwalifikacji i nie może przystąpić do powtórnego egzaminu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zdarzenia. Przypadek taki zgłaszany jest do Nadzoru Lotniczego ( ULC LPL-3 ), co znaczy, że egzaminu nie można zdać przed upływem 12 miesięcy w żadnej innej uprawnionej do egzaminowania Organizacji.

Organizacja MTO (po zaliczonym egzaminie) wystawia zaświadczenie zdania egzaminu.